Wałbrzych: Wyposażenie stref płatnego parkowania w Wałbrzychu w urządzenia parkingowe (parkometry) oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem
Numer ogłoszenia: 189953 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , strona internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie stref płatnego parkowania w Wałbrzychu w urządzenia parkingowe (parkometry) oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - uruchomienie 7 parkomatów (dopuszcza się używane parkomaty) na drogach powiatowych: B.Chrobrego, Al. Wyzwolenia wg. załącznika nr A, - kompleksowa obsługa transportu gotówki, przeliczenia wartości pieniężnych i przekazaniu ich na rachunek bankowy Zamawiającego, - utrzymanie czystości letnie i zimowe w obszarze SPP, - bieżące utrzymanie, naprawa, wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i poziomego SPP, - bieżące utrzymanie, naprawa, wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i poziomego SPP. Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie wykazu urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych oraz ich lokalizacja z zastrzeżeniem, iż Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na lokalizację i kolorystykę parkometrów, w tym także pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do zorganizowania i właściwego funkcjonowania SPP. 2. Utrzymanie czystości miejsc parkingowych, w tym oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych w obszarze SPP, prowadzone przez cały rok z rozróżnieniem okresu letniego i okresu zimowego. Za okres letni uważa się okres od 16 kwietnia do 31 października. Pozostały okres traktowany jest jako okres zimowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości miejsc parkingowych w ciągu całego okresu umownego, niezależnie od jego formalnego podziału na okresy letnie i zimowe. 1) Zakres prac w okresie letnim obejmuje: codzienne sprzątanie opadłych liści, ręczne zbieranie drobnych nieczystości, ręczne lub mechaniczne zamiatanie parkingów. 2) Zakres prac w okresie zimowym obejmuje: odśnieżanie i usuwanie nadmiaru śniegu oraz śliskości, które należy rozpocząć niezwłocznie po ustąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk pogodowych powodujących śliskość. Dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 6 godzin po zakończeniu funkcjonowania SPP. W trakcie długotrwałego opadu śniegu prace te należy prowadzić na bieżąco, tak aby nie dopuścić do zalegania zasp śnieżnych. Śnieg usunięty z SPP należy spryzmować w miejscu nie utrudniającym komunikacji pieszych i pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do spryzmowania śniegu i maksymalnie w ciągu 3 dni do jego wywiezienia. W czasie intensywnych opadów śniegu Zamawiający będzie indywidualnie uzgadniał zasady wywozu spryzmowanego śniegu z obszaru stref płatnego parkowania. Do posypywania parkingów i chodników należy stosować wyłącznie piasek. Doczyszczenie pozimowe z piasku należy wykonać nie później niż do końca kwietnia. W przypadku wystąpienia dni bez śniegu należy wykonywać prace jak w okresie letnim. Prace wymienione w pkt 1) i 2) winny być wykonane w taki sposób, aby gwarantowały bezpieczny dostęp do parkometrów i miejsc parkingowych. Czynności dotyczące utrzymania miejsc parkingowych w obszarze SPP w czystości w okresie letnim i zimowym muszą być wykonywane z wyprzedzeniem przed godzinami rozpoczęcia funkcjonowania miejsc postojowych. W okresie letnim sprzątanie miejsc postojowych w sobotę po zakończeniu funkcjonowania SPP do godz. 24:00. 3. Odnowienie oznakowania poziomego w terminie do 15 czerwca każdego roku obowiązywania umowy oraz bieżące naprawy oznakowania pionowego, które powinny nastąpić w terminie do 3 dni roboczych. Parkometry muszą być, w okresie realizacji umowy, własnością Wykonawcy lub być we władaniu Wykonawcy na podstawie tytułu prawnego. Wymagania jakie musi spełniać parkometr: - W zakresie wymagań technicznych i funkcjonalnych musi spełniać wymogi normy PN-EN 12414:2002, - Parkometr musi przesyłać do CPD drogą radiową, bezpośrednio po ich wystąpieniu, informację o zajściu następujących zdarzeń: a) przejściu w stan niezdatny (o ile rodzaj awarii na to pozwala)-zdatny do pracy b) niskim stanie źródła energii, c) stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych (papieru), d) wysokim stanie napełnienia skarbca, e) zerowaniu pamięci zdarzeń (przed zerowaniem pamięci wszystkie dane muszą być automatycznie przesłane do CPD), f) przeprowadzeniu kolekcji monet, g) zapełnieniu pamięci zdarzeń (w przypadku zapełnienia pamięci wszystkie dane muszą być automatycznie przesłane do CPD). - Parkometr musi przesłać drogą radiową, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dobę: a) dane dotyczące sprzedaży biletów z uwzględnieniem rodzajów sprzedanych biletów, nominałów monet, b) pozostałe dane, w szczególności dotyczące przeprowadzonych operacji serwisowych i otwarcia urządzenia (z podaniem czasu i rodzaju operacji). - Dane, o których mowa w pkt. 2) i 3) muszą być przesłane bezprzewodowo do CPD. - Parkometr musi być zasilany z własnego źródła energii. - Parkometr musi posiadać na obudowie czytelne etykiety (zapisane w języku polskim, angielskim i niemieckim) z informacjami o stawkach opłat parkingowych i godzinach obowiązywania opłat w SPP oraz wszelkie niezbędne informacje zapewniające poprawną obsługę). - Parkometr musi rozliczać należność według stawek zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie płatnego parkowania. - Parkometr musi wydać wydruk potwierdzenia wniesienia opłaty (bilet), którego wzór będzie określony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (norma PN-EN 12414:2002). Bilet powinien posiadać kod unikatowy lub inne zabezpieczenie przed podrobieniem, które byłoby możliwe do zweryfikowania podczas standardowej kontroli (np. algorytm godziny, daty itp.). - Parkometr musi mieć obudowę, wykonaną z materiału odpornego na korozję, zniszczenia mechaniczne i chemiczne w kolorze szarym. - Parkometr musi być dostosowany do pracy na otwartej przestrzeni w temperaturach (-20 °C do +50 °C) i wilgotności charakterystycznej dla klimatu umiarkowanego. - Czas, we wszystkich parkometrach, musi być zsynchronizowany i zapewniać automatyczną zmianę czasu (czas letni i zimowy). - Parkometr musi być wyposażony w pamięć nieulotną, w której będą przechowywane wszystkie informacje o przeprowadzonych transakcjach, operacjach serwisowych oraz awariach, o których mowa w pkt. 3) i 4). W przypadku zapełnienia pamięci parkometr będzie wstrzymywał sprzedaż biletów do chwili przesłania danych do CPD. - Parkometr musi realizować opłatę przy użyciu monet (co najmniej 6 nominałów). - Parkometr musi posiadać urządzenie do opróżniania skarbca, pozwalające na identyfikację wpływów z każdego parkometru. Urządzenie do opróżniania skarbca powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający osobom innym niż Wykonawcy opróżnianie skarbca parkometru. - Parkometr musi posiadać możliwość dokonania kontroli sprawności urządzenia przez osoby upoważnione wraz z uzyskaniem stosownego wydruku z kontrolowanego urządzenia. System obsługi SPP musi posiadać: Możliwość usuwania awarii bez konieczności demontażu parkometru z ulicy. Możliwość realizowania opłaty z przeniesieniem, z jednego dnia na dzień następny. Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Oprogramowanie kontrolujące i monitorujące funkcjonowanie sieci parkometrów w SPP, zwanej dalej CPD, która musi spełniać następujące wymagania: a) zlokalizowana na serwerze Wykonawcy, b) czynna 24 godziny na dobę, c) zapewniać dostęp do danych za pośrednictwem sieci WWW (Internet), d) Wykonawca na własny koszt udostępnia Zamawiającemu specjalny portal internetowy zapewniający: - bezpieczny dostęp do gromadzonych danych, - wysoki poziom zabezpieczeń dla przesyłu danych (odpowiednie protokoły SSL), - możliwość zalogowania się do portalu za pomocą hasła oraz nazwy użytkownika, - możliwość zarejestrowania i zalogowania pracowników Zamawiającego do systemu, - dostęp z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, - dane prezentowane w postaci raportów za określony definiowany okres dla poszczególnych parkometrów lub ich grup (typy danych przesyłanych przez parkometr zostały opisane w punkcie dotyczącym wymagań technicznych dla parkometrów), e) umożliwiać generowanie następujących raportów: Finansowe: - dotyczące odnotowanych przez parkometry kolekcji monet i szczegółowych informacji z nimi związanych, - dotyczące ostatnich zgłoszonych przez parkometry stanów zawartości skarbca, - informujące o przychodach w rozbiciu na grupy parkometrów, - informujące o przychodach w rozbiciu na parkometry, - informujące o przychodach w rozbiciu na dni, - zestawiające utarg z biletów, kolekcji monet i niewybranych monet pozostałych w parkometrach, - pozwalające przeglądać wszystkie wydane bilety parkingowe ze szczegółami, - pozwalające śledzić użycie kart serwisowych lub żetonów serwisowych, Serwisowe: - informujące o wszystkich zdarzeniach serwisowych odnotowanych przez parkometry, - informujące o wszystkich zaistniałych alarmach oraz ich usunięciach odnotowanych przez parkometry, - wyświetlające parkometry, które nie połączyły się z CPD w danym dniu, - informujące o wartości napięć akumulatorów, f) umożliwiać zdalne indywidualne programowanie parkometrów z poziomu portalu internetowego w zakresie stawek opłat, okresów płatnych, ustawień kalendarzy dni świątecznych, progów sygnalizacji zapełnienia skarbca, niskiego napięcia akumulatora, kończącego się papieru, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych przesyłanych z parkometrów do CPD. Pobieranie opłat przy użyciu telefonu komórkowego. Zamawiający dopuszcza dowolność systemu poboru opłat za pomocą telefonów komórkowych z zastrzeżeniem, że system musi spełniać poniższe warunki: a) musi działać na wszystkich telefonach komórkowych dostępnych na rynku, b) musi działać u wszystkich operatorów komórkowych, c) musi zapewniać odpowiednie zasady bezpieczeństwa w zakresie rozliczeń i ochrony danych osobowych użytkowników, d) musi zapewniać stałą kontrolę płatności przez Zamawiającego. Ochrona oraz transport środków pieniężnych. Zapewnienie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 10.166.1128) z dnia 9 września 2010 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.73.00.00-1, 63.71.24.00-7, 51.21.40.00-5, 51.61.00.00-1, 30.20.00.00-1, 64.21.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA