Wałbrzych: Przegląd kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha ok. 1526 mb (m.in. ulice Przemysłowa, Zamkowa, Moniuszki)
Numer ogłoszenia: 413352 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , strona internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przegląd kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha ok. 1526 mb (m.in. ulice Przemysłowa, Zamkowa, Moniuszki).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przegląd kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha ok. 810 mb (m.in. ul. 1 Maja, Książęca, Młynarska). Opis przedmiotu zamówienia: Przegląd wraz z wymaganym czyszczeniem oraz oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha. W zakres usługi wchodzi: - niezbędne czyszczenie umożliwiające przegląd kamerą, - przegląd kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej z pomiarem spadków, odczytem odległości pokonanej przez kamerę , - ocena stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na podstawie przeglądu kamerą TV, - określenie sposobu ewentualnej naprawy sieci kanalizacji deszczowej. - sporządzenie dokumentacji z przeglądu w wersji papierowej i na nośniku DVD w 2 egz. Przewidywany zakres wykonania czyszczenia (do 1/3 zamulenia kanału) i przeglądu kanalizacji deszczowej - kanał Ø 200mm, 250 mm - ok. 557 mb, - kanał Ø 300mm, 350 mm - ok. 622 mb, - kanał Ø 400 mm, 450 mm - ok. 88 mb, - kanał Ø 500 mm, 550 mm - ok. 259 mb, Z uwagi na to, że nie jest znany stopień zabrudzenia sieci oraz ze względu na możliwość wystąpienia błędów inwentaryzacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na posiadanych przez Zamawiającego mapach przewidywany zakres rzeczowy (zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej) wytypowany do przeglądu może ulec zmianie. W przypadku gdy nie będzie możliwe wykonanie przeglądu na wytypowanych odcinkach kanalizacji, zamiennie zostanie wytypowany podobny zakres na innych ulicach. Wykonawca zapewni transport i składowanie wydobytego z sieci kanalizacji deszczowej osadu i ujmie te zadania w cenach jednostkowych usługi. Transport i składowanie musi się odbywać z poszanowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów, tj.: - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. .o odpadach (Dz.U.2013.21) - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2008.25.150 ze zm.) Zamawiający zalicza odpady z kanalizacji deszczowej do odpadów komunalnych i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów(Dz.U.2001.112.1206) klasyfikuje je w grupie 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, podgrupie 03 - inne odpady komunalne, rodzaju 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych. W cenach jednostkowych należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym również koszty opracowań: oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z określeniem sposobu jej ewentualnej naprawy, koszty dojazdu Wykonawcy do Wałbrzycha i jego pobytu w mieście oraz oznakowanie robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.60.00.00-4, 90.51.36.00-2, 90.51.37.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA