Ogłoszenie nr 599234-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / decyzji pozwolenia na budowę, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89105084100000, ul. ul. Matejki  1 , 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 6414400, 6414408, e-mail mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl, faks 746 414 404.
Adres strony internetowej (URL): www.zdkium.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdkium.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdkium.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańcem, osobiście
Adres:
Gmina Wałbrzych-Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / decyzji pozwolenia na budowę, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu”
Numer referencyjny: RZP/65/PN/42/2017/DR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / decyzji pozwolenia na budowę, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu”, z podziałem na dwa odrębne etapy wykonawcze realizacji zadania: - od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Miłosza włącznie, - od skrzyżowania z ul. Miłosza do skrzyżowania z ul. Broniewskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / decyzji pozwolenia na budowę, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu”. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (załącznik nr 1 do wzoru umowy), - sprawowanie nadzoru autorskiego Do zadań Wykonawcy należeć będzie także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. 3. Opis stanu istniejącego Ul. Dunikowskiego to istniejąca droga publiczna zlokalizowana w dzielnicy Piaskowa Góra, która posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Droga o długości ok. 746 m i szerokości pasa jezdni ok. 7 m. Droga dwukierunkowa, z jezdnią o stałej szerokości, wydzieloną obustronnym krawężnikiem betonowym, posiada dwustronny chodnik o szerokości zmiennej ok. 2,0 ÷ 5,0 m przylegający do krawędzi jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i masy bitumicznej. W obszarze pasa drogowego znajduje się jednostronna linia oświetlenia ulicznego (lampy na słupach ocynkowanych z oświetleniem sodowym, zasilane linią kablową). Odwodnienie pasa drogowego zrealizowane jest za pomocą istniejących wpustów ulicznych sprowadzających ścieki deszczowe do istniejących kanalizacji deszczowych kd300 i kd500 biegnących w pasie drogowym ulicy Dunikowskiego. W pasie drogowym ulicy Dunikowskiego zlokalizowane są istniejące sieci i urządzenia nie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogi, tj. elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe oraz wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. 4. Szczegółowy zakres opracowań projektowych 4.1. Rozwiązania branży drogowej W ramach opracowanej dokumentacji projektowej należy przewidzieć przebudowę ulicy Dunikowskiego (droga klasy L) na długości ok. 746 m, od skrzyżowania z ulicą Broniewskiego (bez przebudowy skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Długą (bez przebudowy skrzyżowania). Ulica Dunikowskiego posiada skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Michałowskiego, ul. Miłosza, ul. Malczewskiego, ul. Norwida, ul. Różewicza i lokalne skrzyżowania z drogami osiedlowymi. Dokumentacja projektowa winna obejmować w swoim zakresie: - przebudowę jezdni bitumicznej o konstrukcji dostosowanej do KR3, obramowanej krawężnikami betonowymi, - rozwiązania techniczne skrzyżowań ul. Dunikowskiego z ul. Broniewskiego, ul. Miłosza i ul. Długą - w zakresie nawiązania do istniejącej nawierzchni i układu komunikacyjnego, - rozwiązania techniczne skrzyżowań ul. Dunikowskiego z ul. Wyczółkowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Michałowskiego, ul. Malczewskiego, ul. Norwida i ul. Różewicza - w zakresie przebudowy skrzyżowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego, - przebudowę chodników z nawierzchnią z kostki betonowej i konstrukcją dostosowaną do KR1, - wydzielenie maksymalnej liczby miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej z konstrukcją dostosowaną do KR2 z wyznaczeniem miejsc postojowych dla TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych, - rozwiązania techniczne nie stwarzające barier architektonicznych, szczególnie w obszarze przejść dla pieszych, z jednoczesnym stosowaniem elementów ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym, - rozwiązania techniczne małej architektury w zakresie ławek, koszy na śmieci, gazonów na kwiaty, urządzeń BRD (barierki, słupki wygradzające, itp.), - rozwiązania techniczne zjazdów z ul. Dunikowskiego umożliwiających dojazd do przyległych posesji. 4.2. Rozwiązania branży sanitarnej - odwodnienie pasa drogowego Należy wykonać przegląd kamerą TV głównego kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi ul. Dunikowskiego oraz tam, gdzie to możliwe przyłączy kanalizacji deszczowej od sąsiednich nieruchomości, w obrębie pasa drogowego. Na podstawie przeglądu opracować dokumentację projektową na remont i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej elementami (studniami, studzienkami wpustowymi, przykanalikami i przyłączami). Przyjęte rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym. Należy w projektowaniu uwzględnić n/w wytyczne: 4.2.1. W przypadku remontu głównego kolektora deszczowego dopuszcza się metodę bezwykopową. 4.2.2. W przypadku przebudowy sieci wraz z jej elementami: a) Rurociągi kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur PE i PP (trójwarstwowe) o odpowiedniej sztywności obwodowej zależnej od usytuowania rurociągu. b) Studnie kanalizacyjne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. W górnej części studzienek w jezdni zastosować pierścienie z płytami odciążającymi, natomiast dla studni poza jezdnią zastosować zwężki redukcyjne. Do przykrycia studzienek stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Na studni w pasie jezdnym i zjazdach zastosować włazy kl. D, w chodnikach kl. B, w terenach zielonych kl. A. Z uwagi na bliską zabudowę włazy kanalizacyjne, które będą montowane w pasie jezdnym wyposażyć we wkładki tłumiące, przy czym wkładka winna być trwale zespolona z materiałem żeliwnym. c) Studzienki wpustowe uliczne wykonać z elementów prefabrykowanych DN 500 z osadnikiem. Zastosować typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 z zawiasem i ryglem. d) Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i w związku z tym przewidzieć niezbędne urządzenia oczyszczające. e) W opisie technicznym projektu odwodnienia w warunkach odbiorowych oraz w specyfikacjach, narzucić Wykonawcy obowiązek przeprowadzenia monitoringu kamerą TV przebudowanej i wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej. 4.3. Rozwiązania branży elektrycznej - oświetlenie uliczne W obszarze projektowanego ciągu ulicznego oświetlenie uliczne nie wymaga zmiany. Niezbędne jest natomiast uwzględnienie wymiany kabla elektroenergetycznego na kabel o żyłach aluminiowych, o izolacji polwinitowej (przekrój kabla należy dobrać na podstawie wyliczeń). 4.3.1. Doświetlacze przejść dla pieszych. W ramach przebudowy ulicy należy przewidzieć budowę doświetlenia przejść dla pieszych doświetlaczami asymetrycznymi zabudowanymi na niezależnych słupach w następujących miejscach: a) przejście dla pieszych przez ul. Dunikowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Długą, b) przejście dla pieszych przez ul. Dunikowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego, c) przejścia dla pieszych przez ul. Dunikowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Miłosza (po obu stronach tego skrzyżowania). 1. Należy zastosować oprawy - doświetlacze spełniające poniższe parametry: a) oprawa wykonana w technologii LED emitujących światło białe ciepłe; b) temperatura barwy światła powinna wynosić 3100K +/- 300K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70; c) oprawy muszą być z podwójnym asymetrycznym dedykowanym do oświetlenia przejść dla pieszych rozsyłem światła; d) oświetlenie przejść musi spełniać wymogi dodatniego kontrastu zgodnie z normą PN-EN 13201, czyli zapewnić stosunek luminacji przechodnia do otoczenia wyższy niż 3; e) budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej); f) oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66; g) korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na uderzenia min. IK 08; h) klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła (odporności na uderzenia min. IK 08); i) trzpień mocujący oprawę powinien umożliwiać regulację nachylenia oprawy; j) możliwość montażu na wysięgniku lub słupie o średnicy 48-60mm; k) oprawa powinna być wyposażona w zasilacz (sterownik) umożliwiający w przyszłości integrację systemu redukcji mocy i indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy oraz zbieraniem informacji; l) oprawy wykonane w II klasie ochronności; m) współczynnik mocy > 0,9; n) zakres temperatur pracy od -250C do 350 ; o) zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%; p) konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED oraz beznarzędziowe otwarcie oprawy; r) oprawa posiada wymagane prawem certyfikaty tj. zgodności, CE oraz ENEC. 2. Należy zastosować słupy stalowe, ocynkowane, rurowe, wkopywane z powłoką anty-plakatową na całości słupa oraz posiadających zabezpieczenie przed korozją części podziemnej oraz części nadziemnej do wysokości min. 0,5 m od gruntu elastomerem lub materiałem o podobnych właściwościach. Zastosować słupy dla III strefy wiatrowej. Wysokość słupów dostosować do wymogów technicznych i norm oraz warunków lokalnych. 5. Zakres dokumentacji technicznej W ramach przedmiotowego zamówienia należy opracować: 5.1. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z projektem budowlanym obejmującym: - projekt zagospodarowania terenu, - projekty architektoniczno-budowlane dla branży: - drogowej, - kanalizacji deszczowej, - oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany kabla elektroenergetycznego, - usunięcia kolizji z sieciami i urządzeniami obcymi, - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, 5.2. Uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i dostarczenie jej do Zamawiającego. 5.3. Projekty wykonawcze obejmujące: - projekt drogi, miejsc postojowych, chodników i ciągów pieszych, - projekt odwodnienia projektowanych powierzchni utwardzonych jezdni, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszych, - projekt kabla zasilającego oświetlenie drogowe, - inwentaryzacje zieleni wraz z wycinką drzew (w razie potrzeby), - projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia przez odpowiednie służby, - projekty zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy urządzeń nadziemnych i podziemnych (tj. kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej lub innych) wynikających z kolizji i warunków gestorów urządzeń uzyskanych na etapie uzgodnień branżowych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, a wynikające ze zmiany konstrukcji jezdni. W projektach przebudowy kolizyjnych sieci i urządzeń winny być zachowane dotychczasowej właściwości użytkowe i parametry techniczne. Wykonawca bezwzględnie musi uwzględnić wpływ i zakres projektowanych robót budowlanych na istniejącą infrastrukturę na działkach sąsiednich (schody, chodniki, wjazdy na posesje, ogrodzenia, okienka i wpusty piwniczne, itp.) w sporządzanej dokumentacji technicznej oraz zaproponować rozwiązania techniczne umożliwiające bezkolizyjne i prawidłowe ich funkcjonowanie po dokonaniu prac budowlanych. 5.3. Przedmiary robót wszystkich branż wraz z scalonym formularzem ofertowym. 5.4. Kosztorys ofertowy. 5.5. Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, 5.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 5.7. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ. 5.8. Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża, poprzedzone badaniami geotechnicznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Odwierty należy wykonać w odstępach co 50 m na każdym pasie ruchu w układzie mijankowym. 5.9. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 zawierającą potwier¬dzenia o przeprowadzonych wywiadach branżowych z gestorami wszystkich sieci i urządzeń loko¬wanych w pasie drogowym. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych Wykonawca musi dokonać oględzin w terenie w celu dokonania weryfikacji danych uzyskanych z ośrodka geodezyjnego a warunka¬mi terenowymi (lokalizacja drzew, ogrodzeń, słupów, barierek, schodów i innych elementów mających wpływ na realizację zadania na etapie wykonawczym). Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie o dokonaniu tych czynności. Wymagania dodatkowe dotyczące zamówienia: 1. Dokumentacja musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci nie związanych z funkcją drogi, a znajdujących się w granicach opracowania projektowego (o ile takie wystąpią), 3. Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania, 4. Wykonawca dokona podziałów nieruchomości, zgodnie z projektem podziału i wyniesienia ich w terenie, 5. Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym w razie takiej potrzeby sporządzi także raport oddziaływania inwestycji na środowisko, 6. Wykonawca pozyska aktualne wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów i sporządzi wykaz działek zajmowanych pod inwestycję wraz z naniesioną na mapy obrębowe linią rozgraniczenia ulicy - zajęcia stałe oraz zajęcia tymczasowe (na czas prowadzenia robót), 7. Wykonawca sporządzi kolorową planszę zbiorczą uzbrojenia istniejącego i projektowanego, 8. Wykonawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji związanych z przedmiotem zamówienia, 9. Przynajmniej 1 raz w miesiącu, Wykonawca będzie brał udział w naradach koordynacyjnych, na których ustalane będą bieżące wytyczne do projektu, oraz przedstawiony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych. Narady będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych, 10. Wszelkie istotne informacje, mające bezpośredni wpływ na termin i jakość realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie przekazywał niezwłocznie Zamawiającemu za pomocą ogólnie przyjętych metod (przesyłka listowa, fax, e-mail). 6. Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na dwa zakresy realizacyjne: - od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Miłosza włącznie, - od skrzyżowania z ul. Miłosza do skrzyżowania z ul. Broniewskiego. Podział na dwa zadania jest niezależny od zakresu technicznego rozwiązania uzbrojenia podziemnego związanego z ukształtowaniem terenu (np. kanalizacja deszczowa) lub występującego w rejonie skrzyżowania ul. Dunikowskiego z ul. Miłosza. Realizacja tych prac winna być uwzględniona w zakresie robót na odcinku od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Miłosza. Każdy z zakresów winien posiadać kompletną dokumentację stanowiącą odrębną całość umożliwiającą przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór Wykonawcy robót i Nadzór Inwestorski oraz prawidłowe realizowanie robót budowlanych dla wydzielonego fragmentu drogi ul. Dunikowskiego. 6.1. Przedmiot zamówienia należy opracować w szczególności zgodnie z: - ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, - ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, - ustawą z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych, - ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, - rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, - ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, - ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 6.2. Projekt należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym, przy aktualnym stanie ewidencji gruntów i aktualnych uzgodnieniach branżowych z gestorami urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym (Wykonawca złoży oświadczenie o dokonanych uzgodnieniach i uwzględnieniu informacji uzyskanych od gestorów wszystkich sieci zlokalizowanych w pasie drogowym i mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie robót budowlanych). 6.3. Do projektu budowlanego należy dołączyć: - kopie uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających potwierdzone za zgodność z oryginałem, - kopie zaświadczeń o przynależności projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem, - oświadczenia projektantów i sprawdzających o opracowaniu dokumentacji zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, - wytyczne do sporządzenia informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6.4. Przy opracowaniu poszczególnych części projektu należy uwzględnić następujące zalecenia: - projekt wykonawczy powinien posiadać wszelkie niezbędne do realizacji zadania szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia, - należy wykorzystywać w opracowanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania technologiczne, - projekt budowlany winien uzyskać wymagane przepisami szczegółowymi opinie i uzgodnienia, - dla warunków wydanych przez gestorów sieci uzyskać akceptację Zamawiającego, - wszelką korespondencję z instytucjami, gestorami sieci i urzędami związaną z prowadzonymi pracami projektowymi prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego, - projekt musi posiadać rozwiązania wszystkich kolizji sieci powstających w wyniku zmiany konstrukcji jezdni (z uwzględnieniem punktów przyłączenia tych sieci do budynków mieszkalnych). Wykonawca przedstawi oświadczenie o dokonaniu niezbędnego sprawdzenia i uwzględnienia wszystkich kolizji i przyłączeń w dokumentacji projektowej, - projekt winien posiadać wykaz opracowań wchodzących w skład całej dokumentacji projektowej. 6.5. Dokumentację należy opracować w następującej ilości egzemplarzy: a) wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej / pozwolenia na budowę: - projekt budowlany - 6 egz. b) projekty wykonawcze (osobno dla każdej z branż) - 4 egz., c) przedmiary robót (osobno dla każdej z branż) - 1 egz., d) kosztorys ofertowy (osobno dla każdej z branż) - 1 egz. Formularz przedmiaru robót do wyceny należy sporządzić w układzie tabelarycznym obejmującym wyłącznie opisy robót podstawowych z podaniem numeru SST przy każdej pozycji. W tabeli przedmiaru robót należy ująć: kol. 1 - liczba porządkowa, kol. 2 - pozycja SST, kol. 3 - opis robót, kol. 4 - jednostka, kol. 5 - ilość jednostek, kol. 6 - cena jednostkowa, kol. 7 - wartość netto, e) kosztorys inwestorski (osobno dla każdej z branż) - 1 egz., f) projekt Docelowej Organizacji Ruchu - 4 egz., g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla każdej z branż) - 4 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót drogowych winny być sporządzone w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. h) wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD - 2 egz. Dopuszczalne formaty elektronicznego zapisu dokumentacji projektowej: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna dokumentacji projektowej musi być tożsama z formą cyfrową. Części opisowe projektu zostaną sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów i zapisane w formacje kompatybilnym z MS Word, natomiast przedmiar robót i kosztorys ofertowy zostaną zapisane w formacie komputerowego arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. Jeden egzemplarz wersji elektronicznej (odpowiednio oznaczony) – przeznaczony do publikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nie może zawierać danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Wykonawca na piśmie złoży oświadczenie, że przekazany na płycie CD komplet dokumentacji projektowej nie zawiera danych osobowych. 6.6. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami w kolejności stosowania zgodnie z art. 29-31 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawcy projektu zobowiązani są uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 6.7. Dokumentacja projektowa nie może zostać opisana przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny z opisem parametrów równoważnych. 6.8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego. 6.9. Do zadań Wykonawcy należeć będzie także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. 6.10. Do zadań Wykonawcy należeć będzie także udzielanie odpowiedzi na pytania dot. dokumentacji projektowej i przygotowywanie zmiany dokumentacji projektowej w trakcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71250000-5
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, remont drogi lub ulicy klasy min. „L” o długości co najmniej 300,00 m wraz z budową, przebudową, remontem kanalizacji deszczo¬wej i oświetlenia drogowego oraz co najmniej jedną z pozostałych branż (sieć gazowa, kanali¬zacyjno-wodociągowa, teletechniczna, NN, SN), obejmujące w szczególności: - opracowanie 2 projektów budowlanych i wykonawczych (drogowych i branżowych) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem, w zakresie co najmniej: dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, - opracowanie 2 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Przynajmniej jedna z wykazanych usług musi obejmować sporządzenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub c) przez podmiot udostępniający samodzielnie. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, - odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 1. projektant w specjalności a) inżynieryjnej drogowej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie projektanta branży drogowej stanowi kryterium oceny ofert i opisane zostało w punkcie XII SIWZ Opis kryteriów wyboru oferty. b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu w ulicy/drodze, o długości projektowanego odcinka kanalizacji min. 300 m, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia drogowego/ulicznego, 2. sprawdzający w specjalności a) inżynieryjnej drogowej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu ulicy/drogi klasy min. L o długości drogi min. 300 m, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu w ulicy/drodze, o długości projektowanego odcinka kanalizacji min. 300 m, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia drogowego/ulicznego o długości projektowanego oświetlenia drogowego min. 300 m, 3. geodeta - wykształcenie wyższe geodezyjno – kartograficzne, - minimum 5 lat zawodowego stażu pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem prac geodezyjnych i/lub samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych, - posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (zgodnie z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne). Wykonawca ma podać 7 osób, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca. W przypadku składania oferty wspólnej, wymagane dokumenty składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Euro¬pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykony¬waniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grud¬nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych pań¬stwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo¬dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie - załącznik nr 2
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – dokumentacja ul. Dunikowskiego”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących istotnych postanowień umownych: a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowa¬dzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trak¬cie realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć na dzień zawarcia umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, b) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ, c) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, d) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy udziale podwykonawcy, f) zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia w przypadku wykonywania umowy lub jej części przez pod¬wykonawcę, g) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT – wprowadzenie obowiązują¬cej nowej stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie usta¬wowej zmiany stawki podatku VAT, h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w części dot. pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna¬grodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości staw¬ki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wynagrodzenie może zostać zmienione w części, która procentowo w danej cenie obejmuje koszty wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, i) terminu realizacji umowy w przypadku wykonania dokumentacji wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, tj. przesunięcie terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ administracyjny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przedłużające się terminy uzgodnień przez gestorów sieci z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, odmowa wydania przez organy administracji - z przy¬czyn niezależnych od Wykonawcy - wymaganych decyzji, zezwoleń, z uwagi na sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac projektowych i przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.). Okres przesunięcia terminu zakończenia prac równy będzie okresowi przerwy lub przestoju powstałe¬mu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli procedury administracyjne ule¬gły przedłużeniu w związku z zaniedbaniami lub błędami Wykonawcy na etapie projektowania, jak również w przypadku, gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedbań przy uzyskiwaniu zgód od właścicieli działek, j) terminu realizacji umowy w przypadku pełnienia nadzoru autorskiego – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być skutkiem przesunięcia robót budowlanych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ¬ności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - ust. 5 Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stano¬wisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. h) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zama¬wiającemu na piśmie kalkulacji cen jednostkowych, ze wskazaniem części wynagrodzenia, która uległa zmianie z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. h). Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. h). Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania kalkulacji na piśmie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi kalkulacji, zgłosi swoje uwagi na piśmie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia nowej kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania nowej kalkulacji na piśmie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi drugiej kalkulacji, strony przekażą sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Za¬mawiającego. Nowe ceny jednostkowe będą obowiązywać od dnia zatwierdzenia kalkulacji przez Zamawiającego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, chyba, że sąd postanowi inaczej. 4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. d) i lit. e) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 14 umowy na wykonanie dokumentacji i w § 6 umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w § 14 umowy na wykonanie dokumentacji i w § 6 umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. 5. W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. g) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający prześle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH