Regulamin postępowania w sprawie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zasad powoływania, składu i prac komisji przetargowej, zasad powoływania zespołu, o którym mowa w art. 20a ustawy - Prawo zamówień publicznych i określenia sposobu ustalania zakresu działań członków zespołu, sporządzania protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawierania umów w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu