Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-27.

W Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.zdkium.walbrzych.pl spełnia wymagania w 95,45%.
Strona internetowa jest prawie w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• niepoprawny sposób obsługi zdarzeń specyficznych w kodzie strony
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy formularza.
Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem.
Zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Adamus, informatyk@zdkium.walbrzych.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 64 12 457. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek użyteczności publicznej:
 pl. Matejki 1 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na wysokim parterze. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach.

 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek użyteczności publicznej:
 ul. Matejki 1 Budynek z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych (przy budynku ZDKiUM),
 
3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Aplikacje mobilne
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

 

Wytworzył:
Jacek Gąsiorek
Udostępnił:
Gąsiorek Jacek
(2020-04-09 09:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Gąsiorek Jacek
(2022-03-29 12:19:46)