poradnik zasady spraw
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

Przez określenie sposobu przyjmowania spraw należy rozumieć metodę uzyskiwania i odpowiedniego rejestrowania przez podmiot administrujący wniosków (bez względu na formę ich przekazu), mających na celu wszczęcie postępowania lub mogących być wykorzystane w ramach danego postępowania.

Kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1319 ze zm.).

Korespondencję przyjmuje sekretariat, rejestrując ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym, a podania składane do protokołu przyjmuje właściwi pracownicy, zgodnie z podziałem czynności, i przekazują kierownikowi działu.

Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, upoważniony pracownik sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia zostaje sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żądania od pracownika urzędu pocztowego spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej. Potwierdzenie otrzymania pisma sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo. Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Pojedyncze przesyłki, wymagające natychmiastowego doręczenia, działy przekazują sobie za pośrednictwem swoich pracowników bez pokwitowań.

Pojęciem "sposobu załatwiania spraw" należy objąć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy. Zgodnie z art. 35 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z § 26 przywołanej wyżej instrukcji kancelaryjnej pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

 

W przypadku nadesłania do ZDiK Wałbrzych korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska), adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa opinia i zostanie wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

 

Akty prawne
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: