Władze

Organy i osoby sprawujące funkcje w ZDKiUM i ich kompetencje:

Działalnością Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zarządza jednoosobowo Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Dyrektor zatrudniony jest przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha (art. 30 pkt 2 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym) przy pomocy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (urzędu gminy).
Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym z posiadanych pełnomocnictw i upoważnień. Dyrektor jest ponadto zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników ZDKiUM w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Dyrektor kieruje pracą ZDKiUM przy pomocy Zastępy Dyrektora.
Zastępca Dyrektora działaja w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
Dyrektor może udzielać pełnomocnictw i upoważnień Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu oraz innym pracownikom jednostki w ustalonym zakresie.

Organem sprawującym nadzór nad ZDKiUM jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Dyrektor odpowiada przed Prezydentwm za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji ZDKiUM oraz za organizację i skuteczność pracy jednostki.

Podczas nieobecności Dyrektora jednostką kieruje Zastępca Dyrektora.
 

 

Dyrektor
 
Krzysztof Szewczyk
sprawuje funkcję publiczną
pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 

Władze - pliki

Uprawnienia Dyrektora ZDKiUM Wałbrzych - pliki

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-12-02 11:03:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wize Maciej
(2013-07-26 15:06:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki