Wałbrzych: Wykonywanie czynności eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów,
Numer ogłoszenia: 334781 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , strona internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów,.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonywanie czynności eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w dzielnicach Podzamcze, Piaskowa Góra, Szczawienko, Lubiechów - w ilości ok. 2 391 punktów świetlnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 oraz formularz cenowy wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczna - załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA