Wałbrzych: Przewóz dzie i niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy
Numer ogłoszenia: 155062 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacj i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, wo . dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , stro a internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gmi y Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzi ci niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawcze o w Świdnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:< b> Zamówienie obejmuje wykonanie jednego kursu/dzień przewozu dzie i niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich specjalistycznych wraz z opiekunami dzieci niepełnosprawnych do Ośrod a Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego, ul. Słobódzkiego 28, 58-1 5 Świdnica tj. dowóz dzieci z opiekunami do Świdnicy i powrót z opieku ami do Wałbrzycha (do pętli autobusowej zlokalizowanej na Szczawienku Przewidywana dzienna liczba wozokilometrów wynosi ok. 55 k Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanow ący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do negocjacji, oraz waru ki techniczne pojazdu. Uwagi dodatkowe 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu usłu 2. Przewozy będą realizowane w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem ro u szkolnego ogłoszonym przez właściwego minist 3. W razie awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inny poja d zastępczy o tych samych parametrach technicznych, co pojazd podstawow tak, aby przewóz odbył się bez zakł eń 4. Zamawiający dopuszcza realizację przewozów w dniach innych niż dni n uki (rekolekcje, odpracowanie dni nauki w innych terminach, święta szkoln , przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez placó ki oświatowe itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkol ego wg rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym)..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. p>

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): j st mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki< >