Wałbrzych: Remont drogi krajowej nr 35 w obszarze Miasta Wałbrzycha - ul. W. Sikorskiego od ul. Przemysłowej - km 20+550 (ze skrzyżowaniem) o ul. Piotra Wysockiego - km 21+653 (bez skrzyżowania) z wyłączeniem odcinka przebudowy wiaduktu (km 20+822 do 21+032) - etap I jezdnia wschodnia - etap obejmujący zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ul. W. Sikorskiego jezdnia wschodnia wraz z łącznicą z ul 1 Maja zamówienie w trybie z wolnej ręki
Numer ogłoszenia: 446574 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , strona internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi krajowej nr 35 w obszarze Miasta Wałbrzycha - ul. W. Sikorskiego od ul. Przemysłowej - km 20+550 (ze skrzyżowaniem) o ul. Piotra Wysockiego - km 21+653 (bez skrzyżowania) z wyłączeniem odcinka przebudowy wiaduktu (km 20+822 do 21+032) - etap I jezdnia wschodnia - etap obejmujący zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ul. W. Sikorskiego jezdnia wschodnia wraz z łącznicą z ul 1 Maja zamówienie w trybie z wolnej ręki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: a) budowę schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych b) dostosowanie zatoki autobusowej do obsługi pojazdów niskopodwoziowych, dla osób niepełnosprawnych i standardów architektonicznych przyjętych dla miasta Wałbrzycha, c) dostosowanie niwelety i konstrukcji odcinka jezdni wschodniej do przyjętych założeń projektowych dalszej przebudowy ulic w ciągu trasy krajowej DK 35, d) dostosowanie kolorystyki nawierzchni chodników do przyjętych rozwiązań architektonicznych na terenie miasta Wałbrzycha, e) zagospodarowanie terenu na wlocie ul. Lewartowskiego do ul. Sikorskiego wraz z dostosowaniem rodzaju nawierzchni do architektonicznego rozwiązania ul. Lewartowskiego i pl. Teatralnego, f) dostosowanie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Sikorskiego na odcinku od łącznicy do ul. Lewartowskiego do istniejących spadków terenu, g) przebudowa przykanalików, h) przebudowa wpustów DN 500, i) budowa przepustów energetycznych, j) dodatkowy zakres prac projektowych. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się: a) wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym (w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy) ostatecznego harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji inwestycji, b) wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości uwzględniających specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, c) zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo w formie zapisu elektronicznego, d) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz od kradzieży materiałów i sprzętu znajdujących się na placu budowy, od ognia. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne od daty przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót oraz powinny być dostarczone przed podpisaniem umowy na roboty budowlane, e) uzyskania pozwolenia na zajęcia pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi, f) zorganizowania placu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienia warunków BHP i ppoż. oraz utrzymanie porządku na budowie. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.42.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA