Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych będących zamówieniem uzupełniającym dla zadania pn. Remont drogi krajowej nr 35 w obszarze Miasta Wałbrzycha - ul. Wrocławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrowskiego do ul. Armii Krajowej (bez skrzyżowania z ul. Piotrowskiego) i ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. 11 Listopada (ze skrzyżowaniem z ul. 11 Listopada) - etap I od km 24+310 do km 25-000
Numer ogłoszenia: 446564 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , strona internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych będących zamówieniem uzupełniającym dla zadania pn. Remont drogi krajowej nr 35 w obszarze Miasta Wałbrzycha - ul. Wrocławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrowskiego do ul. Armii Krajowej (bez skrzyżowania z ul. Piotrowskiego) i ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. 11 Listopada (ze skrzyżowaniem z ul. 11 Listopada) - etap I od km 24+310 do km 25-000.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiar koniecznego do wykonania zakresu robót uzupełniających w ramach przebudowy zatoki autobusowej w systemie Zaprojektuj i zbuduj. 2.1.2.2. Zakres robót obejmuje: 2.1.2.2.1. Prace projektowe; 2.1.2.2.1.1. Opracowanie projektu budowlanego; 1,00 kpl. 2.1.2.2.2. Przebudowę zatoki autobusowej; 2.1.2.2.2.1. Mechaniczne wykonanie koryta 134,57 m2 2.1.2.2.2.2. Wzmocnienie podłoża w-wa stabilizacji cem. 134,57 m2 2.1.2.2.2.3. Podbudowa betonowa z betonu C16/20 114,81 m2 2.1.2.2.2.4. Nawierzchnia z kostki granit obrabianej 114,81 m2 2.1.2.2.2.5. Krawężnik kamienny peronowy 47.21 m Warunki stawiane Wykonawcy zamówienia: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu), 2) utrzymanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, 3) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 5) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 6) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane), 7) wbudowywanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 8) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót, 9) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu pochodzącego z rozbiórki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.42.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA