Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdkium.walbrzych.pl ------------------------------------------------------------------------ Ogłoszenie nr 29979 - 2017 z dnia 2017-02-22 r. Wałbrzych: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi *Zamieszczanie ogłoszenia:* obowiązkowe *Ogłoszenie dotyczy:* zamówienia publicznego *Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej * nie *Nazwa projektu lub programu* *O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych * nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) _SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY_ *Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający * nie *Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania * nie *Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:* *Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających* nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: *Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej * nie *W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:* *Informacje dodatkowe:* *I. 1) NAZWA I ADRES: *Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89105084100000, ul. ul. Matejki 1, 58300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 6414400, 6414408, e-mail mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl, faks 746 414 404. Adres strony internetowej (URL): www.zdkium.walbrzych.pl *I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: * Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych *I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA /(jeżeli dotyczy)/: * Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): *I.4) KOMUNIKACJA: * *Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)* tak www.zdkium.walbrzych.pl *Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia * tak www.zdkium.walbrzych.pl *Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem * nie *Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:* *Elektronicznie* nie adres *Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:* nie *Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:* tak Inny sposób: w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście Adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych *Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne* nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) _SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA _ *II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” *Numer referencyjny: *RZP/65/PN/11/2017/DR *Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny * nie *II.2) Rodzaj zamówienia: * usługi *II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych* Zamówienie podzielone jest na części: Nie *II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia */(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )/*a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: *Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu”. Przedmiotem zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu”. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (załącznik nr 1 do wzoru umowy), - sprawowanie nadzoru autorskiego Do zadań Wykonawcy należeć będzie także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót bu¬dowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. *II.5) Główny kod CPV: *71320000-7 *Dodatkowe kody CPV:*71322000-1, 71322200-3, 71250000-5 *II.6) Całkowita wartość zamówienia */(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)/: Wartość bez VAT: Waluta: /(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)/ *II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: * nie *II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:* Okres w dniach: 154 *II.9) Informacje dodatkowe: *Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji jest kryterium oceny ofert 1. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zostanie uznany za zachowany, jeżeli Wykonawca w terminie: minimum 20 tygodni od podpisania umowy, maksymalnie 22 tygodnie od podpisania umowy (termin podany w ofercie Wykonawcy) wykona Projekt Budowlany ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, uzyska prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID, oraz wykona Projekt Wykonawczy i wszystkie pozostałe elementy przedmiotu zamówienia. 2. Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego - 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. _SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM _ *III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU * *III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów* Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe *III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna * Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe *III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa * Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi lub ulicy klasy „L” o długości co najmniej 650,00 m wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz co najmniej jedną z pozostałych branż (sieć gazowa, kanalizacyjno-wodociągowa, teletechniczna, NN, SN), obejmującej w szczególności: - sporządzenie 1 wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę wraz z załącznikami, - opracowanie 2 projektów budowlanych, - opracowanie 2 projektów wykonawczych (drogowych i branżowych) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem, w zakresie co najmniej: dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, - opracowanie dwóch Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub c) przez podmiot udostępniający samodzielnie. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, - odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 1. projektant w branży a) drogowej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu ulicy/drogi klasy min. L o długości drogi min. 500 m, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu w ulicy/drodze, o długości projektowanego odcinka min. 300 m, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia drogowego/ulicznego, d) mostowej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego, e) teletechnicznej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2. sprawdzający w branży a) drogowej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu ulicy/drogi klasy min. L o długości drogi min. 650 m, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu w ulicy/drodze, o długości projektowanego odcinka min. 650 m, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia drogowego/ulicznego o długości projektowanego oświetlenia drogowego min. 650 m, d) mostowej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykonanie projektu wykonawczego budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego o długości co najmniej 20 m, e) teletechnicznej Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie: - minimum 5 lat doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3. geodeta - wykształcenie wyższe geodezyjno – kartograficzne, - minimum 5 lat zawodowego stażu pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem prac geodezyjnych i/lub samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych, - posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (zgodnie z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne). Wykonawca ma podać 11 osób, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca. W przypadku składania oferty wspólnej, wymagane dokumenty składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykony¬waniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: *III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA * *III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp* *III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp* tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) *III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI * *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu * tak *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji * nie *III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: * oświadczenie - załącznik nr 2 *III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP * *III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:* Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. *III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:* *III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP * *III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) * 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2). _SEKCJA IV: PROCEDURA _ *IV.1) OPIS * *IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: * przetarg nieograniczony *IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:* tak, Informacja na temat wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – dokumentacja ul. Piotrowskiego”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. *IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:* nie *IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: * nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: *IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: * nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie *IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu * /(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) / Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: *IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: * Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie *IV.1.8) Aukcja elektroniczna * *Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej */(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) / nie *Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: * *Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:* nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: *IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT * *IV.2.1) Kryteria oceny ofert: * *IV.2.2) Kryteria* /Kryteria/ /Znaczenie/ Cena 60 Termin wykonania dokumentacji 40 *IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp *(przetarg nieograniczony) tak *IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne * *IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem* Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe *IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego* Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: *IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego* Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: *IV.4) Licytacja elektroniczna * Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: *IV.5) ZMIANA UMOWY* *Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:* tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących istotnych postanowień umownych: a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć na dzień zawarcia umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, b) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ, c) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, d) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1oraz pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy udziale podwykonawcy, f) zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia w przypadku wykonywania umowy lub jej części przez podwykonawcę, g) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT – wprowadzenie obowiązującej nowej stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części dot. pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie może zostać zmienione w części, która procentowo w danej cenie obejmuje koszty wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, i) terminu realizacji umowy w przypadku wykonania dokumentacji wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, tj. przesunięcie terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ administracyjny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przedłużające się terminy uzgodnień przez gestorów sieci z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, odmowa wydania przez organy administracji - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - wymaganych decyzji, zezwoleń, z uwagi na sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac projektowych i przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.). Okres przesunięcia terminu zakończenia prac równy będzie okresowi przerwy lub przestoju powstałemu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli procedury administracyjne uległy przedłużeniu w związku z zaniedbaniami lub błędami Wykonawcy na etapie projektowania, jak również w przypadku, gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedbań przy uzyskiwaniu zgód od właścicieli działek, j) terminu realizacji umowy w przypadku pełnienia nadzoru autorskiego – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być skutkiem przesunięcia robót budowlanych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - ust. 5 Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. h) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie kalkulacji cen jednostkowych, ze wskazaniem części wynagrodzenia, która uległa zmianie z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. h). Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. h). Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania kalkulacji na piśmie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi kalkulacji, zgłosi swoje uwagi na piśmie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia nowej kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania nowej kalkulacji na piśmie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi drugiej kalkulacji, strony przekażą sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Nowe ceny jednostkowe będą obowiązywać od dnia zatwierdzenia kalkulacji przez Zamawiającego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, chyba, że sąd postanowi inaczej. 4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. d) i lit. e) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 15 umowy na wykonanie dokumentacji i w § 6 umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w § 15 umowy na wykonanie dokumentacji i w § 6 umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. 5. W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. g) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. *IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE * *IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym */(jeżeli dotyczy): / *Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym* *IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: * Data: 03/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski *IV.6.3) Termin związania ofertą: * okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) *IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:* nie *IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane* nie *IV.6.6) Informacje dodatkowe:* Zwiększ rozmiar czcionki <#> Ustaw domyślny rozmiar czcionki <#> Zmniejsz rozmiar czcionki <#>