Ogłoszenie nr 35487 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.
Wałbrzych:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 31451 - 2017
Data: 24/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 89105084100000, ul. ul. Matejki  1, 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 6414400, 6414408, e-mail mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl, faks 746 414 404.
Adres strony internetowej (url): www.zdkium.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 06/03/2017
W ogłoszeniu powinno być: Data: 08/03/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: 34100000-8, 34113000-2, 34136100-0
W ogłoszeniu powinno być: 34100000-8, 34136100-0