Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zdkium.walbrzych.pl/

Ogłoszenie nr 39350 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.
Wałbrzych: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, 89105084, osoba do kontaktów Agnieszka Plesner tel. 74 641 44 08, ,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, 931934644, osoba do kontaktów Agnieszka Plesner, tel. 74 641 44 08 .
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89105084100000, ul. ul. Matejki  1, 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 6414400, 6414408, e-mail mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl, faks 746 414 404.
Adres strony internetowej (URL): www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia jest Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zdkium.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.zdkium.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście
Adres:
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim”
Numer referencyjny: RZP/65/PN/14/2017/DR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót związanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim”, w następującym zakresie: 1. ROBOTY ROZLICZANE RYCZAŁTEM (usunięcie wad konstrukcji drogi) a) Miasto Wałbrzych: 1. naprawa spękań poprzecznych warstwy wiążącej - 146,75 m2; 2. naprawa spękań podłużnych warstwy wiążącej: - szerokość naprawy 1,0 m - 623,00 m2; - szerokość naprawy 1,5 m - 340,50 m2; - szerokość naprawy 2,0 m - 106,00 m2; b) Gmina Walim: 1. naprawa spękań poprzecznych warstwy wiążącej - 220,50 m2; 2. naprawa spękań podłużnych warstwy wiążącej: - szerokość naprawy 0,5 m - 175,50 m2; - szerokość naprawy 1,0 m - 395,00 m2; 2. ROBOTY ROZLICZANE KOSZTORYSEM a) Miasto Wałbrzych: ROBOTY DROGOWE - wykonanie warstwy ścieralnej (SMA 8S) PMB 45/80 -55 gr. 4 cm wraz ze skropieniem, Km 0+000 - 1+772, szer. 7,0 m - 12.264 m2; - wykonanie pobocza drogi szer. 1,5 m z górną warstwą z kruszywa 0/31,5 gr. 6 cm wraz ze spulchnieniem dolnej warstwy: Km 0+074 – 0+660 str. L, Km 0+120 – 0+660 str. P, Km 1+410 – 1+772 str. L+P - 2.187 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach (AC 8S) gr. 3 cm z zagęszczeniem i wyrównaniem podbudowy pod zjazdami: Km 0+200 str. L+P, Km 0+385 str. P, Km 0+610 str. L, Km 0+735 str. L, Km 0+720 str. P, Km 0+950 str. L, Km 1+061 str. P, Km 1+072 str P, Km 1+098 str. P, Km 1+112 str. L, Km 1+141 str. P, Km 1+165 str. P, Km 1+193 str. P, Km 1+151 str. L, Km 1+157 str. L, Km 1+204 str. L, Km 1+231 str. L, Km 1+235 str. L, Km 1+259 str. L, Km 1+281 str. L, Km 1+307 str. L, Km 1+314 str. P, Km 1+341 str. P, Km 1+348 str. L, Km 1+372 str. L, Km 1+419 str. L, Km 1+515 str. L, Km 1+546 str. P, Km 1+650 str. L, Km 1+651 str. P - 1.519 m2; ROBOTY BRD - wykonanie barier energochłonnych Km 0+050,65 – 0+098,65 str. L - 48,0 m; - ustawienie barier U-11a z rur stalowych ocynkowanych - 40 m; - montaż wiat przystankowych 3-modułowych o dł. w świetle podstawy 4-4,2 m szer. wiaty max 1,0 m - 2 szt.; CIĄG PIESZO-ROWEROWY - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 4,2 m, Km 1+345 – 1+415 str. P - 294 m2; - ułożenie obrzeża 30x8x100 na ławie z oporem, Km 1+345 – 1+415 str. P - 80 m; - wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm, szer. 2,2 m, Km 0+860 – 1+415 str. P - 1.221 m2; - wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych 60x50 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25 m; SKRZYŻOWANIE ULIC ŚWIDNICKA-NOWORUDZKA-11 LISTOPADA - wykonanie pętli indukcyjnych o długości 11 m każda - 2 szt.; - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 80 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8S 45/80 – 55 gr. 4 cm wraz ze skropieniem - 80 m2; DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Oznakowanie pionowe: - usunięcie istniejących znaków - 36 szt.; - usunięcie istniejących słupków - 20 szt.; - przestawienie istniejących znaków - 11 szt.; - przestawienie istniejących słupków - 14 szt.; - ustawienie nowych słupków - 44 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych A 900 z filią odblaskową gen. II - 7 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych B i C 900 z filią odblaskową gen. II - 30 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych D 600/900 z filią odblaskową gen. II - 28 szt.; - zamocowanie drogowskazów E-18a, E-17a, E-13, E-2a - 7 szt.; Oznakowanie poziome grubowarstwowe: - strzałki P8b, P8a, P8f, P8d - 9 szt.; - linia bezwzględnego zatrzymania P-12 0,5 m2/m - 23,5 m; - linia warunkowego zatrzymania P-14 0,375 m2/m - 20 m; - przejście dla pieszych P-10 0,5 m2/m - 180 m; - linia podwójna ciągła P-4 0,24 m2/m - 863 m; - linia ciągła P-2b, P-7b 0,24 m2/m - 1.746 m; - linia ciągła/przerywana P-3a 0,24 m2/m - 150 m; - linia przerywana P-1c, P-7a, P-1e, P-6 0,12 m2/m - 1.069 m; NAPRAWA MURU OPOROWEGO Mur oporowy Km 0+650 str. L: - piaskowanie powierzchni muru - ok. 3,5 m2; - ręczna reprofilacja ubytków w elementach prefabrykowanych zaprawą cementowo-polimerową - ok. 3,5 m2; - wykonanie dwukrotnej powłoki malarskiej akrylowej - ok. 3,5 m2; POZOSTAŁE - ustawienie punktów granicznych - 71 szt.; - wykonanie mapy powykonawczej dla całości zadania; - wymiana uszkodzonych krawężników - ok. 50 m; - wymiana uszkodzonych obrzeży - ok. 30 m; - wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu; - utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu. b) Gmina Walim: ROBOTY DROGOWE - wykonanie warstwy ścieralnej (SMA 8S) PMB 45/80 gr. 4 cm wraz ze skropieniem; - jezdnia Km 1+772 – 3+232, szer. 7,0 m - 10.220 m2; - poszerzenie jezdni Km 3+232 – 3+313, szer 7,0 m - 567 m2; - skrzyżowanie z drogą ul. Orkana Km 2+318 str. L - 220 m2; - skrzyżowanie z drogą polną Km 2+318 str. P - 102 m2; - powierzchnia łączna - 11.109,00 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej (AC 11S 35/50) gr. 4 cm, dł. 242 m, szer. 4,5 m na drodze serwisowej - 1.089 m2; - frezowanie starej nawierzchni gr. 4 cm w miejscu poszerzenia jezdni Km 3+232 – 3+313 - 470 m2; - wykonanie pobocza drogi (bez zjazdów) szer. 1,5 m z górną warstwą z kruszywa 0/31,5 gr. 6 cm wraz ze spulchnieniem dolnej warstwy, Km 1+772 – 3+232 str. L+P - 3.450 m2; - wykonanie pobocza drogi szer. 1,5 m z warstwą z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm, Km 3+232 – 3+313 str. L+P - 122 m2; - wykonanie rowu trapezowego o szerokości dna 0,50 m i skarpach 1:1,5, pochylenie podłużne 2% wraz z odspojeniem skał w wykopach i przekopach kat. gr. VII, wykop o ścianach pionowych - 420 m3; - wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach (AC 8S) gr. 3 cm z zagęszczeniem i wyrównaniem podbudowy pod zjazdami: Km 1+792 str. L+P, Km 1+884 str. L, Km 1+925 str. L, Km 1+954 str. L, Km 2+050 str. L, Km 2+076 str. L+P, Km 2+131 str. L, Km 2+337 str. P, Km 2+434 str. P, Km 2+452 str. P, Km 2+560 str. P, Km 2+822 str. P, Km 2+906 str. P, Km 3+076 str. P - 724 m2; - skrzyżowanie ul. Strzegomskiej z ul. Orkana Km 2+318 str. L: - frezowanie starej nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm - 220 m2; - wykonanie koryta gr. 65 cm - 220 m2; - podbudowa pomocnicza przy użyciu spoiw klasa C1,5-2,0 gr. 40 cm - 220 m2; - podbudowa zasadnicza MCE gr. 15 cm - 220 m2; - ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 - 12 m; - warstwa wiążąca (AC 16W) 35/50 gr. 6 cm - 220 m2; - skrzyżowanie ul. Strzegomskiej z drogą powiatową gruntową Km 2+318 str. P; - wykonanie koryta gr. 50 cm - 130 m2; - podbudowa pomocnicza przy użyciu spoiw klasa C1,5-2,0 gr. 25 cm - 130 m2; - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - 120 m2; - warstwa wiążąca (AC 16W) 35/50 gr. 6 cm - 105 m2; - naprawa drogi powiatowej gruntowej (profilowanie z zagęszczeniem) dł. 440m, szer. 3,5 m - 1.540 m2; ROBOTY BRD - wykonanie barier energochłonnych: Km 2+235,06 – 2+284,47 str. L, Km 2+234,72 – 2+284,67 str. P - 99,36 m; - ustawienie barier U-11a z rur stalowych ocynkowanych - 40 m; CIĄG PIESZO-ROWEROWY - ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15, Km 2+310 – 2+340 str. P - 35 m; - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 4,2 m, Km 2+310 – 2+340 str. P - 126 m2; - ułożenie obrzeża 30x8x100 na ławie z oporem, Km 2+310 – 2+340 str. P - 35 m; - wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm, szer. 4,2 m, Km 2+310 – 2+340 str. P - 66 m2; - ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na chodniku szer. 2 ,0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, Km 2+310 – 2+340 - 54,4 m2; - ułożenie płytek fakturowych żółtych szer. 0,7 m po obu stronach jezdni - 5,6 m; CIĄG PIESZY (CHODNIK) - ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15, Km 2+330 – 2+340 str. L - 15 m; - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 2 m, Km 2+330 – 2+340 str. L - 25 m2; - ułożenie obrzeża 30x8x100 na ławie z oporem, Km 2+330 – 2+340 str. L - 15 m; - ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na chodniku szer. 2 ,0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, Km 2+330 – 2+340 - 22 m2; DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Oznakowanie pionowe: - usunięcie istniejących znaków - 16 szt.; - usunięcie istniejących słupków - 10 szt.; - przestawienie istniejących znaków - 13 szt.; - przestawienie istniejących słupków - 12 szt.; - ustawienie nowych słupków - 36 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych A 900 z filią odblaskową gen. II - 12 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych B i C 900 z filią odblaskową gen. II - 17 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych D 600/900 z filią odblaskową gen. II - 18 szt.; - zamocowanie drogowskazów E-18a, E-17a, E-13, E-2a - 12 szt.; Oznakowanie poziome grubowarstwowe: - linia warunkowego zatrzymania P-14 0,375 m2/m - 29 m; - przejście dla pieszych P-10 0,5 m2/m - 109 m; - linia podwójna ciągła P-4 0,24 m2/m - 849 m; - linia ciągła P-7b 0,24 m2/m - 2.216 m; - linia ciągła/przerywana P-3a 0,24 m2/m - 176 m; - linia przerywana P-1e, P-6 0,12 m2/m - 503 m; - linia ostrzegawcza P-6 0,08 m2/m - 568 m; - przejazd dla rowerzystów P-11 0,5 m2/m - 4,5 m; POZOSTAŁE - ustawienie punktów granicznych - 31 szt.; - wykonanie mapy powykonawczej dla całości zadania; - wymiana uszkodzonych krawężników - ok. 10 m; - wymiana uszkodzonych obrzeży - ok. 10 m; - wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu; - utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu. Szczegółowy zakres robót do zrealizowania w ramach umowy przedstawiają załączniki do SIWZ – Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - formularz cenowy, opinia Politechniki Wrocławskiej (Raport serii U nr 163/2016 i Raport serii U nr 176/2016), wykaz stwierdzonych spękań z lutego 2017 r., projekt TOR. Technologię wykonania robót w zakresie usunięcia wad konstrukcji drogi określa Wykonawca i przedstawia ją Zamawiającemu na piśmie. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz tabelą wykonanych elementów oraz docelową organizacją ruchu), 2) wykonanie i utrzymanie wprowadzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu, 3) dokumentację tymczasowej organizacji ruchu przygotowuje i uzgadnia Zamawiający. Zamawiający złoży wniosek o zatwierdzenie TOR. Ostateczny projekt zostanie przekazany Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Wykonawca może wprowadzić własną tymczasową organizację ruchu, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na termin wykonania zamówienia. Podczas prowadzenia TOR oraz w trakcie realizacji robót należy uwzględnić konieczność utrzymania ruchu drogowego i pieszego, dojść i dojazdów do posesji, 4) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 6) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 7) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane), 8) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 9) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót, 10) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki, 11) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) zorganizowanie i utrzymywanie w okresie trwania umowy zaplecza budowy w celu przeprowadzania rady budowy, bieżących spotkań i narad roboczych (zapewnienie pomieszczenia dla zorganizowania narad roboczych i rad budowy), 13) po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego między innymi: wyniki badań sprawdzających (zgodnie ze STWiORB), powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz tabelą wykonanych elementów.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233140-2, 45200000-9, 45233000-9, 45230000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 80

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Zakres przedmiotu umowy składa się z następujących etapów: I. robót budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych wad konstrukcji drogi, opisanych w opinii Politechniki Wrocławskiej i w wykazie stwierdzonych spękań z lutego 2017 r., II. robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem już zakończonego zakresu. Termin realizacji zamówienia: odcinek I Gmina Wałbrzych i odcinek II Gmina Walim - w zakresie usunięcia wad konstrukcji drogi: do 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, - w pozostałym zakresie: 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia w zakresie usunięcia wad konstrukcji drogi. Termin uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonym zgodnie ze zdaniem pierwszym (osobno dla zakresu usunięcia wad konstrukcji drogi i osobno dla pozostałego zakresu) Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia robót. Jednym z kryteriów oceny ofert jest „termin usunięcia wad konstrukcji drogi”. W ofercie Wykonawca ma podać termin usunięcia wad konstrukcji drogi w dniach – od 30 dni do 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Pierwsza robota budowlana ma polegać na wykonaniu zadania obejmującego remont, przebudowę lub budowę ulicy /drogi co najmniej klasy Z o wartości wykonanych robót min. 1.000.000,00 zł brutto. Druga robota budowlana ma polegać na wykonaniu zadania obejmującego jednorazowy remont /naprawę spękań ulicy /drogi (jedna droga /jedna ulica) co najmniej klasy Z o powierzchni minimum 1.000 m2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub c) samodzielnie przez podmiot udostępniający, o którym mowa w art. 22a Ustawy. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, - odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - kierownikiem budowy – kierownikiem robót w branży drogowej: a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) minimalne doświadczenie: - minimum 5 lat od uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Euro¬pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykony¬waniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grud¬nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych pań¬stwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo¬dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy, 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.1. ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.2. stosuje się. 8.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.2. zdanie pierwsze stosuje się. 9.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V.6. pkt 7. ppkt 1-9, w terminie określonym zgodnie z rozdziałem V.6.7 SIWZ-IDW.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – droga wojewódzka nr 379”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin usunięcia wad konstrukcji drogi 20
Okres gwarancji 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być: a) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych (opady deszczu, które zgodnie z prawem budowlanym i technologami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone, (zasada ta dot. dwóch etapów wykonania umowy, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy i obejmuje wyłącznie zakres związany z wykonaniem robót budowlanych), b) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, a wynikającymi z czynników zewnętrznych (np. konieczność zmiany dokumentacji projektowej, opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez inne podmioty procesu budowlanego, opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których występowały okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowienia, (zasada ta dot. II etapu wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy), 2) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp., 3) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 4) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 5) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, 6) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 7) zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 8) konieczność zmiany osoby, o której mowa w § 11 umowy (kierownika budowy – robót branży drogowej). Warunkiem zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 9) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub podwykonawcy, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1oraz pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 10) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania ofert, pod warunkiem, że wprowadzany podwykonawca spełnienia warunki takie jak podwykonawca zgłaszany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 11) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 12) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 13) na podstawie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3. i ust. 4. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 9 i pkt 10 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 13 umowy i SIWZ. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w § 13 umowy. 4. W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 7 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający prześle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/03/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót związanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim”, w następującym zakresie: 1. ROBOTY ROZLICZANE RYCZAŁTEM (usunięcie wad konstrukcji drogi) a) Miasto Wałbrzych: 1. naprawa spękań poprzecznych warstwy wiążącej - 146,75 m2; 2. naprawa spękań podłużnych warstwy wiążącej: - szerokość naprawy 1,0 m - 623,00 m2; - szerokość naprawy 1,5 m - 340,50 m2; - szerokość naprawy 2,0 m - 106,00 m2; b) Gmina Walim: 1. naprawa spękań poprzecznych warstwy wiążącej - 220,50 m2; 2. naprawa spękań podłużnych warstwy wiążącej: - szerokość naprawy 0,5 m - 175,50 m2; - szerokość naprawy 1,0 m - 395,00 m2; 2. ROBOTY ROZLICZANE KOSZTORYSEM a) Miasto Wałbrzych: ROBOTY DROGOWE - wykonanie warstwy ścieralnej (SMA 8S) PMB 45/80 -55 gr. 4 cm wraz ze skropieniem, Km 0+000 - 1+772, szer. 7,0 m - 12.264 m2; - wykonanie pobocza drogi szer. 1,5 m z górną warstwą z kruszywa 0/31,5 gr. 6 cm wraz ze spulchnieniem dolnej warstwy: Km 0+074 – 0+660 str. L, Km 0+120 – 0+660 str. P, Km 1+410 – 1+772 str. L+P - 2.187 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach (AC 8S) gr. 3 cm z zagęszczeniem i wyrównaniem podbudowy pod zjazdami: Km 0+200 str. L+P, Km 0+385 str. P, Km 0+610 str. L, Km 0+735 str. L, Km 0+720 str. P, Km 0+950 str. L, Km 1+061 str. P, Km 1+072 str P, Km 1+098 str. P, Km 1+112 str. L, Km 1+141 str. P, Km 1+165 str. P, Km 1+193 str. P, Km 1+151 str. L, Km 1+157 str. L, Km 1+204 str. L, Km 1+231 str. L, Km 1+235 str. L, Km 1+259 str. L, Km 1+281 str. L, Km 1+307 str. L, Km 1+314 str. P, Km 1+341 str. P, Km 1+348 str. L, Km 1+372 str. L, Km 1+419 str. L, Km 1+515 str. L, Km 1+546 str. P, Km 1+650 str. L, Km 1+651 str. P - 1.519 m2; ROBOTY BRD - wykonanie barier energochłonnych Km 0+050,65 – 0+098,65 str. L - 48,0 m; - ustawienie barier U-11a z rur stalowych ocynkowanych - 40 m; - montaż wiat przystankowych 3-modułowych o dł. w świetle podstawy 4-4,2 m szer. wiaty max 1,0 m - 2 szt.; CIĄG PIESZO-ROWEROWY - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 4,2 m, Km 1+345 – 1+415 str. P - 294 m2; - ułożenie obrzeża 30x8x100 na ławie z oporem, Km 1+345 – 1+415 str. P - 80 m; - wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm, szer. 2,2 m, Km 0+860 – 1+415 str. P - 1.221 m2; - wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych 60x50 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25 m; SKRZYŻOWANIE ULIC ŚWIDNICKA-NOWORUDZKA-11 LISTOPADA - wykonanie pętli indukcyjnych o długości 11 m każda - 2 szt.; - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 80 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8S 45/80 – 55 gr. 4 cm wraz ze skropieniem - 80 m2; DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Oznakowanie pionowe: - usunięcie istniejących znaków - 36 szt.; - usunięcie istniejących słupków - 20 szt.; - przestawienie istniejących znaków - 11 szt.; - przestawienie istniejących słupków - 14 szt.; - ustawienie nowych słupków - 44 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych A 900 z filią odblaskową gen. II - 7 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych B i C 900 z filią odblaskową gen. II - 30 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych D 600/900 z filią odblaskową gen. II - 28 szt.; - zamocowanie drogowskazów E-18a, E-17a, E-13, E-2a - 7 szt.; Oznakowanie poziome grubowarstwowe: - strzałki P8b, P8a, P8f, P8d - 9 szt.; - linia bezwzględnego zatrzymania P-12 0,5 m2/m - 23,5 m; - linia warunkowego zatrzymania P-14 0,375 m2/m - 20 m; - przejście dla pieszych P-10 0,5 m2/m - 180 m; - linia podwójna ciągła P-4 0,24 m2/m - 863 m; - linia ciągła P-2b, P-7b 0,24 m2/m - 1.746 m; - linia ciągła/przerywana P-3a 0,24 m2/m - 150 m; - linia przerywana P-1c, P-7a, P-1e, P-6 0,12 m2/m - 1.069 m; NAPRAWA MURU OPOROWEGO Mur oporowy Km 0+650 str. L: - piaskowanie powierzchni muru - ok. 3,5 m2; - ręczna reprofilacja ubytków w elementach prefabrykowanych zaprawą cementowo-polimerową - ok. 3,5 m2; - wykonanie dwukrotnej powłoki malarskiej akrylowej - ok. 3,5 m2; POZOSTAŁE - ustawienie punktów granicznych - 71 szt.; - wykonanie mapy powykonawczej dla całości zadania; - wymiana uszkodzonych krawężników - ok. 50 m; - wymiana uszkodzonych obrzeży - ok. 30 m; - wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu; - utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu. b) Gmina Walim: ROBOTY DROGOWE - wykonanie warstwy ścieralnej (SMA 8S) PMB 45/80 gr. 4 cm wraz ze skropieniem; - jezdnia Km 1+772 – 3+232, szer. 7,0 m - 10.220 m2; - poszerzenie jezdni Km 3+232 – 3+313, szer 7,0 m - 567 m2; - skrzyżowanie z drogą ul. Orkana Km 2+318 str. L - 220 m2; - skrzyżowanie z drogą polną Km 2+318 str. P - 102 m2; - powierzchnia łączna - 11.109,00 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej (AC 11S 35/50) gr. 4 cm, dł. 242 m, szer. 4,5 m na drodze serwisowej - 1.089 m2; - frezowanie starej nawierzchni gr. 4 cm w miejscu poszerzenia jezdni Km 3+232 – 3+313 - 470 m2; - wykonanie pobocza drogi (bez zjazdów) szer. 1,5 m z górną warstwą z kruszywa 0/31,5 gr. 6 cm wraz ze spulchnieniem dolnej warstwy, Km 1+772 – 3+232 str. L+P - 3.450 m2; - wykonanie pobocza drogi szer. 1,5 m z warstwą z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm, Km 3+232 – 3+313 str. L+P - 122 m2; - wykonanie rowu trapezowego o szerokości dna 0,50 m i skarpach 1:1,5, pochylenie podłużne 2% wraz z odspojeniem skał w wykopach i przekopach kat. gr. VII, wykop o ścianach pionowych - 420 m3; - wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach (AC 8S) gr. 3 cm z zagęszczeniem i wyrównaniem podbudowy pod zjazdami: Km 1+792 str. L+P, Km 1+884 str. L, Km 1+925 str. L, Km 1+954 str. L, Km 2+050 str. L, Km 2+076 str. L+P, Km 2+131 str. L, Km 2+337 str. P, Km 2+434 str. P, Km 2+452 str. P, Km 2+560 str. P, Km 2+822 str. P, Km 2+906 str. P, Km 3+076 str. P - 724 m2; - skrzyżowanie ul. Strzegomskiej z ul. Orkana Km 2+318 str. L: - frezowanie starej nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm - 220 m2; - wykonanie koryta gr. 65 cm - 220 m2; - podbudowa pomocnicza przy użyciu spoiw klasa C1,5-2,0 gr. 40 cm - 220 m2; - podbudowa zasadnicza MCE gr. 15 cm - 220 m2; - ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 - 12 m; - warstwa wiążąca (AC 16W) 35/50 gr. 6 cm - 220 m2; - skrzyżowanie ul. Strzegomskiej z drogą powiatową gruntową Km 2+318 str. P; - wykonanie koryta gr. 50 cm - 130 m2; - podbudowa pomocnicza przy użyciu spoiw klasa C1,5-2,0 gr. 25 cm - 130 m2; - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - 120 m2; - warstwa wiążąca (AC 16W) 35/50 gr. 6 cm - 105 m2; - naprawa drogi powiatowej gruntowej (profilowanie z zagęszczeniem) dł. 440m, szer. 3,5 m - 1.540 m2; ROBOTY BRD - wykonanie barier energochłonnych: Km 2+235,06 – 2+284,47 str. L, Km 2+234,72 – 2+284,67 str. P - 99,36 m; - ustawienie barier U-11a z rur stalowych ocynkowanych - 40 m; CIĄG PIESZO-ROWEROWY - ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15, Km 2+310 – 2+340 str. P - 35 m; - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 4,2 m, Km 2+310 – 2+340 str. P - 126 m2; - ułożenie obrzeża 30x8x100 na ławie z oporem, Km 2+310 – 2+340 str. P - 35 m; - wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm, szer. 4,2 m, Km 2+310 – 2+340 str. P - 66 m2; - ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na chodniku szer. 2 ,0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, Km 2+310 – 2+340 - 54,4 m2; - ułożenie płytek fakturowych żółtych szer. 0,7 m po obu stronach jezdni - 5,6 m; CIĄG PIESZY (CHODNIK) - ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15, Km 2+330 – 2+340 str. L - 15 m; - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 2 m, Km 2+330 – 2+340 str. L - 25 m2; - ułożenie obrzeża 30x8x100 na ławie z oporem, Km 2+330 – 2+340 str. L - 15 m; - ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na chodniku szer. 2 ,0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, Km 2+330 – 2+340 - 22 m2; DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Oznakowanie pionowe: - usunięcie istniejących znaków - 16 szt.; - usunięcie istniejących słupków - 10 szt.; - przestawienie istniejących znaków - 13 szt.; - przestawienie istniejących słupków - 12 szt.; - ustawienie nowych słupków - 36 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych A 900 z filią odblaskową gen. II - 12 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych B i C 900 z filią odblaskową gen. II - 17 szt.; - zamocowanie nowych znaków drogowych D 600/900 z filią odblaskową gen. II - 18 szt.; - zamocowanie drogowskazów E-18a, E-17a, E-13, E-2a - 12 szt.; Oznakowanie poziome grubowarstwowe: - linia warunkowego zatrzymania P-14 0,375 m2/m - 29 m; - przejście dla pieszych P-10 0,5 m2/m - 109 m; - linia podwójna ciągła P-4 0,24 m2/m - 849 m; - linia ciągła P-7b 0,24 m2/m - 2.216 m; - linia ciągła/przerywana P-3a 0,24 m2/m - 176 m; - linia przerywana P-1e, P-6 0,12 m2/m - 503 m; - linia ostrzegawcza P-6 0,08 m2/m - 568 m; - przejazd dla rowerzystów P-11 0,5 m2/m - 4,5 m; POZOSTAŁE - ustawienie punktów granicznych - 31 szt.; - wykonanie mapy powykonawczej dla całości zadania; - wymiana uszkodzonych krawężników - ok. 10 m; - wymiana uszkodzonych obrzeży - ok. 10 m; - wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu; - utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu. Szczegółowy zakres robót do zrealizowania w ramach umowy przedstawiają załączniki do SIWZ – Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - formularz cenowy, opinia Politechniki Wrocławskiej (Raport serii U nr 163/2016 i Raport serii U nr 176/2016), wykaz stwierdzonych spękań z lutego 2017 r., projekt TOR. Technologię wykonania robót w zakresie usunięcia wad konstrukcji drogi określa Wykonawca i przedstawia ją Zamawiającemu na piśmie. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz tabelą wykonanych elementów oraz docelową organizacją ruchu), 2) wykonanie i utrzymanie wprowadzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu, 3) dokumentację tymczasowej organizacji ruchu przygotowuje i uzgadnia Zamawiający. Zamawiający złoży wniosek o zatwierdzenie TOR. Ostateczny projekt zostanie przekazany Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Wykonawca może wprowadzić własną tymczasową organizację ruchu, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na termin wykonania zamówienia. Podczas prowadzenia TOR oraz w trakcie realizacji robót należy uwzględnić konieczność utrzymania ruchu drogowego i pieszego, dojść i dojazdów do posesji, 4) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 6) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 7) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane), 8) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 9) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót, 10) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki, 11) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) zorganizowanie i utrzymywanie w okresie trwania umowy zaplecza budowy w celu przeprowadzania rady budowy, bieżących spotkań i narad roboczych (zapewnienie pomieszczenia dla zorganizowania narad roboczych i rad budowy), 13) po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego między innymi: wyniki badań sprawdzających (zgodnie ze STWiORB), powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz tabelą wykonanych elementów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45200000-9, 45233000-9, 45230000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 80
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin usunięcia wad konstrukcji drogi 20
Okres gwarancji 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-03-08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-03-08 (numer ogłoszenia 39350-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych